Ανατολικό Πήλιο - Προορισμός για όλους
greek english

Local Products

In Pelion you can find various local products of excellent quality. Just look for them in any local goods store, cooperative's retail stores or plain markets. Simply ask them by their names.

Note: We provide the English word where available, followed by its equivalent Greek phonetics in brackets for your convenience. Underlnied vowels denote the word's accent.
Greek phonetics examples: ee=i as in Seek, ss=s as in Search, ou=oo as in Cool, h=H as in Hot, th=th as in Thought, dh=th as in That. Items that are written in Greek only, in most cases are unique varieties found only in Pelion.

Agricultural products

Fruit

 • Apples [Mila]
 • Pears [Ahládia]
 • Kiwis [Aktinidia]
 • Cherries [Kherássia]
 • Sour cherries [Vissina]
 • Peaches [Rodákina var. Lemonáta]
 • Blackberries [Vatómoura]
 • Figs [Seeka]
 • Grapes [Stafilia var. Fráoula]
 • Whitty Pears [Soúrva]
 • Wild strawberries [Hamokérasa]
 • Φιρίκια [Firikia]
 • Arbutus [Koúmara]
 • Quinces [Kidónia]
 • Mulberries [Moúra]
 • Plums [Damáskina]
 • Greengages [Tzánera]
 

Nuts

 • Chestnuts [Kástana]
 • Whalnuts [Karidia]
 • Hazelnuts [Fountoúkia]

Sprouts, Greens &
Wild edible mushrooms

 • Rock samphires [Krítama]
 • Βεργιά [Vergiá]
 • Wild Asparagus [Ágria Sparágia]
 • Τσιτσίραυλα [Tsitsíravla] (young sprouts of wild pistachio tree)
 • Fern sprouts [Ftero-vlástara]
 • Caper [Kápari]
 • Dandelions [Pikralídes]
 • Chervils [Mirónia]
 • Mediterranean Hartwort [Kafkalíthra]
 • Nettle [Tsoyknída]
 • Sowthistles [Zohí]
 • Chards [Vlíta]
 • Black porcino (Boletus aureus) [Vassíla]
 • Penny bun (Βoletus edulis) [Kalogéra]
 • Parasol Mushroom (Lepiota procera) [Gourgouliána]
 • Caesar's Mushroom (Amanita ceasarea) [Neratzáki]
 • True morels (morchella) [Artsivoúrtsia]

Herbs

 • Sideritis (Mountain tea) [Tsái toú vounoú]
 • Oregano [Rígani]
 • Lemon balm [Melissóhorto]
 • Thyme [Thimári]
 • Calendula (pot marigold) [Caléndula]
 • Valerian [Valeriána]
 • Anise [Glikánisso]
 • Linden flower [Tílio]
 • Greek sage [Faskómilo]
 • Cardamom [Kárdamo]
 • Elderberry (Sambucus) [Sambúkos]
 • Bilberry [Mírtillo]
 • Savory [Throúbi]
 • Dittany [Díktamo]
 • Rock Rose [Ladaniá]
 • Levander [Levánda]
 • Verbena [Louíza]
 • Chamomile [Hamomíli]
 • Sedge [Spathóhorto]

Spoon sweets

 • Apple [var. Firíki]
 • Chestnut [Kástano]
 • Sour cherry [Vísiino]
 • Cherry [Kerási]
 • Orange [Portokáli]
 • Kiwi [Aktinídio]
 • Gooseberry [Fragostáfylo]
 • Tangerine [Mantaríni]
 • Pumpkin [Kolokíthi]
 • Egg plant srout [Melitzanáki]
 • Rose [Triantáfilo]
 • Quince, quince jelly [Kidóni, Kidonópasto]
 • Mulberry paste [Pásta Mouro]
 • Grape [Stafíli]
 • Lemon flowers [Lemonanthós]
 • Lemon [Lemóni]
 • Citrus [Kítro]
 • Bergamot [Pérgamo]
 • Bitter Orange [Nerántzi]
 • Baby walnut [Karidháki]
 • Fig [Síko]

Wine, spirits, vinegar

 • Red Wine [Krassi var. Fráoula]
 • Tsípouro
 • Cherry [Liker Kerási]
 • Blackberry liquor [Likér Vatómouro]
 • Apple vinegar [Milóxido]

Flowers & Plants

 • Gardenia [Gardénia]
 • Camelia [Camélia]
 • Hydrangea [Ortansía]
 • Fuchsia [Foúxia, Skoularíki]
 • Azalea [Azaléa]
 • Magnolia [Manólia]

Honey & Jams

 • Blossom honey [Méli anthéon]
 • Chestnut honey [Méli kastaniás]
 • Erica honey [Méli apó ríki]
 • Thyme honey [Méli apó thimári]
 • Chestnut spread [Álima kástanou]
 • Fig jam [Marmeláda Siko]
 • Pear jam [Marmeláda Ahládi]
 • Apple jam [Marmeláda Mílo]
 • Plum jam [Marmeláda Damáskino]

Local "Royal foods" specialties

 • "Kapamá" roast - Stuffed lamb with greens, rice and herbs, oven cooked for 3-4 hours.
 • "Boubári" roasted sausage - Stuffed mutton sausage with rice, minced meat, greens and herbs, oven cooked with potatoes.
 • "Anthákia" - Zucchini blossoms, stuffed with rice and herbs, cooked in casserole or fried with cheese stuffing.